Hibah

MAKSUD HIBAH

Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan

RUKUN HIBAH

Pemberi Hibah
Penerima Hibah
Barang yang dihibah; dan
Sighah (lafaz akad hibah)

SYARAT PENERIMA HIBAH

SYARAT BARANG YANG DIHIBAH

WSB DAN HIBAH

CUBA SEMAK ANDA BERADA DALAM SITUASI BERIKUT?

SOLUSI?

Penyediaan dokumen hibah oleh WSB untuk menjaga keselamatan pemilikan harta berkenaan daripada pindah milik kepada pihak yang tidak dikehendaki oleh pemberi hibah.

KEISTIMEWAAN HIBAH DENGAN WSB

UNTUK INFO LANJUT BOLEH HUBUNGI KAMI